Privacy overzicht

De persoonsgegevens die via het inschrijfformulier of anderszins door de Vereniging De Schottelboot verkregen zijn, worden gebruikt voor het doen functioneren van de Vereniging De Schottelboot ten behoeve van de ledenadministratie en –communicatie. De Vereniging De Schottelboot gaat vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om, met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Privacy Verklaring
De vereniging De Schottelboot verwerkt persoonsgegevens en gebruikt geen cookies voor haar website. In deze Privacy Verklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle activiteiten van de Vereniging De Schottelboot, hierna genoemd De Vereniging. De Privacy Verklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie weer.
De Vereniging gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid De Vereniging is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp en de AVG. De Vereniging vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar leden, ereleden en begunstigers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wbp en de AVG stellen.
Voor welke doeleinden verwerkt de Vereniging uw persoonsgegevens?

De persoonlijke gegevens die van u worden verzameld, worden door de Vereniging alleen gebruikt voor het adequaat doen functioneren van de Vereniging. Het gaat hierbij om:

  1. Ledenadministratie, werven van nieuwe leden en begunstigers.
  2. Incasseren van contributies en bijdragen.
  3. Organiseren van ledenvergaderingen en evenementen.
  4. Bieden van een platform voor het uitwisselen van informatie over schepen voortbewogen door middel van een roerpropeller.
  5. Bieden van een platform waar leden, ereleden en begunstigers onderdelen van hun schepen te koop kunnen aanbieden, dan wel kopen.
  6. Bieden van een platform waarop de leden hun schepen te koop kunnen aanbieden.
  7. Informeren over evenementen die voor de leden, ereleden en begunstigers relevant zijn en die door anderen dan de Vereniging georganiseerd worden.
  8. Onderhouden van een website om de bovenstaande activiteiten te faciliteren.
    De Vereniging verwerkt de voor het bovenstaande benodigde persoonsgegevens op basis van door (aspirant) leden en begunstigers ingediende formulieren. Dit gebeurt op basis van toestemming en/of vanwege het gerechtvaardigde belang van de Vereniging.

Van wie verzamelt de Vereniging persoonsgegevens?
In het kader van de hierboven genoemde processen verzamelt de Vereniging gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen. Dit zijn:
– Aspirant leden,
– Leden,
– Ereleden,
– Begunstigers,
– Bezoekers van de website
Welke persoonsgegevens verzamelt de Vereniging?
De Vereniging verzamelt de volgende persoonsgegevens:
– NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
– Bankrekeningnummer (IBAN);
– Telefoonnummer;
– Geslacht;
– E-mailadres;
– Naam, bouwjaar, bouwnummer, foto en technische gegevens van het met een roerpropeller uitgeruste vaartuig waar men eigenaar van is.

Geven en intrekken van toestemming
De Vereniging verzorgt diverse activiteiten die alleen uitgevoerd kunnen worden door gebruik te maken van uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uw e- mailadres voor het sturen van uitnodigingen, facturen e.d. Uw gegevens worden alleen gebruikt als u hiervoor expliciete toestemming geeft. U zult daarbij altijd geïnformeerd worden voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt, welke gegevens het betreft en aan wie deze worden verstrekt. Geeft u de Vereniging toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u deze toestemming op een later moment altijd weer intrekken.
Hoe zorgt De Vereniging voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
De Vereniging gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. De Vereniging heeft daartoe passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat uw persoonsgegevens worden beschermd. De Vereniging deelt persoonsgegevens alleen voor zover dat in overeenstemming is met deze Privacy Verklaring en alleen
met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Gegevensdeling met derden
Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De Vereniging zal uw (persoons)gegevens alleen met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is voor het optimaal functioneren van de Vereniging.
De Vereniging verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Indien u niet akkoord gaat met het verwerken van uw persoonsgegevens waarbij dit wel noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als dat noodzakelijk is voor het functioneren van de Vereniging kan dit tot gevolg hebben dat
uw betrokkenheid bij de Vereniging beëindigd zal moeten worden.
Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
De Vereniging bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.
Hoe kunt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?
U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de Vereniging. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG.
U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover de Vereniging dan nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen,
zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren.
Een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken, kunt u eenvoudig doen met de ‘Kopie Id’-app van de overheid die u kunt downloaden in de appstore.

Stuur uw verzoek naar het volgende emailadres: schottelboot.vereniging@gmail.com en noteer in het onderwerp welk verzoek het betreft. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.
Technische beveiliging
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de Vereniging passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik wordt aangifte gedaan. De Vereniging neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.
Cookies en clickgedrag
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren.

Privacy beleid van derden
Op de website van de Vereniging zijn links opgenomen naar websites van derden.
De Vereniging kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van
persoonsgegevens.

Vragen
Hebt u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacy verklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op.
U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen.

Bij het opstellen van deze privacy verklaring is gebruik gemaakt van het privacy statement van de Hovo Rotterdam/Erasmus Academie.